NemravnaSeznamka
od
do

Podmínky použití

Tiskové chyby, chyby při přenosu, omyl a změny vyhrazeny.

Všeobecné obchodní podmínky

Přihlášením do našeho systému dojde ke vzniku smlouvy mezi konečným uživatelem (dále jen uživatel) a společností PK62, a.s. (dále jen provozovatel nemravnaseznamka.cz). Uživatel potvrdí, že si tyto obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto obecné obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by provozovatel nemravnaseznamka.cz výslovně prohlásil, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.

Služeb Nemravnaseznamka.cz mohou využívat pouze plnoleté osoby způsobilé k právním úkonům.

Každý uživatel může vkládat pouze fotografie zachycující jeho vlastní osobu. Není dovoleno vkládat inzeráty v zastoupení. Každý uživatel také sám rozhoduje jaké kontaktní údaje ve svém inzerátu zveřejní a nesmí vkládat údaje jiných osob.

1. Popis výkonu

Provozovatel nemravnaseznamka.cz provozuje internetový portál jako trh s kontaktními inzeráty a komunikační systém pro mobilní telefony za účelem zábavy na základě SMS (Premium SMS). Pro zadávání kontaktních inzerátů a účast v komunikačním systému pomocí mobilního telefonu se musí uživatel přihlásit do systému a vytvořit uživatelský profil se svými údaji, na základě kterých je dostupný a chce se účastnit komunikačního systému. Provozovatel nemravnaseznamka.cz nemá žádný vliv na obsah uživatelských profilů, zejména nemůže zkontrolovat, zda jsou údaje v uživatelském profilu správné. Pro animaci komunikačního systému poskytne provozovatel nemravnaseznamka.cz kontaktní osoby, které vedou s uživateli dialogy. Příslušný uživatelský profil kontaktních osob nemá žádné zvláštní označení. Provozovatel nemravnaseznamka.cz předá uživateli zdarma různé telefonní kontakty, popř. návrhy na komunikaci ve formě SMS. Náklady vznikají až tehdy, když uživatel odpoví na tyto návrhy prostřednictvím SMS ze svého mobilního telefonu. Tyto náklady budou zúčtovány s příslušnou zprávou SMS.

2. Přístup k systému

Provozovatel nemravnaseznamka.cz se snaží o co nejsnažší přístup k systému. Z technických důvodů může během internetového spojení nebo spojení přes mobilní telefon, na které provozovatel nemravnaseznamka.cz nemá žádný vliv, dojít k občasným poruchám při přenosu dat. Provozovatel nemravnaseznamka.cz proto nemůže převzít žádnou záruku za přístup k systému a navázání kontaktu k jednotlivým účastníkům.

3. Náklady na účast v SMS systému

Používáním SMS chatu vznikají uživateli náklady, které se skládají z nákladů na účast v systému chatu a nákladů za spojení při používání mobilního telefonu: Náklady na 1 odchozí SMS v rámci chatového systému jsou 50,00 Kč / 1 SMS. Příchozí SMS jsou zdarma. SMS komunikaci technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., infolinka: 556 772 772, www.topicpress.cz. Případné reklamace a žádosti o zablokování čísla v chatu směřujte na info@topicpress.cz.

4. Technické předpoklady pro účast v systému a technická podpora

Uživatel se musí starat o připravenost a údržbu svých prostředků a technickou konfiguraci pro přihlášení a používání komunikačního systému. Provozovatel nemravnaseznamka.cz není povinnen v tomto ohledu poskytovat technickou podporu. Pro využívání systému SMS potřebuje uživatel zejména provozuschopný mobilní telefon s aktivovanými službami mobilního operátora. Bez splnění těchto předpokladů není používání komunikačního systému možné. Uživatel je sám zodpovědný za splnění těchto předpokladů.

5. Omezení odpovědnosti

Provozovatel nemravnaseznamka.cz neručí za:

Dále provozovatel nemravnaseznamka.cz nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení, neboť tato sdělení nelze po stránce obsahu kontrolovat. Za obsahy sdělení zodpovídá příslušný autor. Z vyloučení ručení nebo omezení ručení jsou vyjmuty škody, které spočívají v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které lze odvodit z podstatného porušení povinností ze strany provozovatele nemravnaseznamka.cz nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřence. Ručení provozovatele nemravnaseznamka.cz je omezeno ve své výši podle předvídatelné škody. Případné ručení provozovatele nemravnaseznamka.cz podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčeno.

6. Pravidla účasti

Předpokladem pro účast na SMS systému je dosažení minimální věkové hranice 18 let ze strany uživatele. Šíření zpráv, které porušují zákonná ustanovení, je zakázáno. Zejména nelze šířit sdělení vyjadřující nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem. Porušení těchto dohod opravňuje provozovatele nemravnaseznamka.cz k okamžitému zablokování uživatele. Uživatel je povinen uvést o své osobě pravdivé a kompletní údaje a potřebná data pro zúčtování, zejména v souvislosti s uvedením čísla svého mobilního telefonu. Adresáti kontaktních inzerátů samozřejmě nemají povinnost odpovědět na SMS, která je na ně směřovaná. Proto nemá uživatel žádný nárok na odpověď. Z tohoto důvodu nevyplývají pro odesílatele SMS žádné nároky na vrácení poplatků. Bez písemného svolení provozovatele nemravnaseznamka.cz není doloveno nabízet nebo prodávat prostřednictvím komunikačního systému zboží nebo služby. Toto platí zejména pro tzv. spamování v rámci komunikačního systému. Provozovatel nemravnaseznamka.cz má právo zablokovat uživatele v případě porušení této dohody bez předchozího oznámení. Uživatel je povinen vymazat bez odkladu již nepoužívané profily. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní během lhůty čtyř týdnů od posledního použití profilu, má provozovatel nemravnaseznamka.cz právo, příslušný profil zablokovat, nebo jej prostřednictvím kontaktní osoby upravit tak, aby se v zájmu ostatních uživatelů zamezilo „mrtvým“ profilům. Vyhrazujeme si právo uzavřít komunikační relácie, aby se zabránilo zneužití.

7. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen uchovávat přístupová data a mobilní telefony na bezpečném místě a nepředávat je třetím osobám. V případě ztráty těchto přístupových dat a/nebo mobilního telefonu je uživatel povinen bez zbytečného odkladu o této ztrátě informovat provozovatele nemravnaseznamka.cz a nechat si okamžitě zablokovat mobilní telefon u příslušného mobilního operátora. Až do nahlášení ztráty provozovateli nemravnaseznamka.cz a/nebo příslušnému mobilnímu operátorovi je uživatel zodpovědný za náklady při používání SMS systému. Ztrátu ohlaste na emailové adrese admin@nemravnaseznamka.cz.

8. Vyjmutí z odpovědnosti

Uživatel se zavazuje vyjmout provozovatele nemravnaseznamka.cz z nároků, pohledávek a ručení vůči třetím osobám, které jsou uplatňovány na základě porušení práv třetích osob členem nebo na základě jiného obsahu sdělení, jež je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. Platí to i pro náklady spojené s vymáháním práva (náklady na právní zastoupení a soudní náklady).

9. Ochrana dat

Provozovatel nemravnaseznamka.cz dodržuje při provozování systému SMS zákonné předpisy týkající se ochrany dat a telekomunikačního tajemství. Údaje o uživateli jsou zde kdykoli bezpečně uloženy. V rámci provozu takového systému a pro zúčtování je však nutné je z části ukládat a předávat třetím osobám. Uživatel proto provozovateli nemravnaseznamka.cz povoluje ukládat osobní údaje, údaje pro zúčtování, údaje o komunikaci a o poskytovateli a přístupová data. Data se používají podle našeho prohlášení o ochraně dat za účelem vyúčtování, v rámci technické administrativy a kvůli informacím o spotřebiteli. Využíváním služeb uživatel souhlasí s příslušným použitím dat. Provozovatel nemravnaseznamka.cz a partnerské firmy předávají uživateli v rámci stávajícího obchodního spojení informace o spotřebiteli ve formě SMS, telefonem nebo e-mailem. Uživatel může předávání těchto informací o spotřebiteli zrušit tím, že nechá v systému zablokovat číslo svého mobilního telefonu (“Blacklist”). Pro zajištění bezporuchového provozu systému a pro zabránění zneužití dat je při každém použití systému uložena IP adresa uživatele. Provozovatel nemravnaseznamka.cz je oprávněn namátkově kontrolovat předávané zprávy z toho důvodu, aby zabránil zneužití komunikačního systému. Ukládání obsahů sdělení nebo jiné používání informací neprobíhá. Provozovatel nemravnaseznamka.cz je však oprávněn předávat zprávy v rámci zákonných nařízení pořádkovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud vznikne podezření ze spáchaní přestupku nebo trestného činu.

10. Příslušnost soudu

Místem příslušnosti soudu se sjednává Česká republika, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v ČR nebo se po uzavření smlouvy přestěhoval do zahraničí nebo jeho bydliště není v době podání žaloby známé. Platí právo České republiky s poukazem na přednost těchto smluvních podmínek s vyloučením ustanovení mezinárodního kupního práva. Místem plnění je Česká republika (místo), pokud se týká služeb v rámci komunikační konverzace poskytovaných provozovatelem nemravnaseznamka.cz.

11. Změna smluvních podmínek

Provozovatel nemravnaseznamka.cz si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu tyto smluvní podmínky změnit. Na případné změny uživatele upozorníme e-mailem s tím, že mu poskytneme 4týdenní lhůtu pro podání námitky. Pokud uživatel nepodá během lhůty 4 týdnů po oznámení změn žádné námitky, má se za to, že se změnami souhlasí a tyto změny se stávají součástí smlouvy. Uživatel je zodpovědný za to, že je možné ho kontaktovat na své e-mailové adrese. Je povinen informovat ihned provozovatele nemravnaseznamka.cz v případě, že dojde ke změnám v jeho e-mailové adrese. Pokud bude mít uživatel námitky vůči smluvním podmínkám, má provozovatel nemravnaseznamka.cz právo smluvní vztah ukončit bez dodržení této lhůty.

12. Salvátorská klauzule

Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které odpovídá a nejvíce se blíží takovému ustanovení, na kterém by se smluvní strany dohodly za účelem dosažení stejného hospodářského výsledku, pokud by bývaly znaly neplatnost tohoto ustanovení.

Poskytnutí obsahů sdělení uživatelem, poskytnutí práv

1. Provozovatel nemravnaseznamka.cz Vám dovoluje používat našich služeb v souladu ze zákonnými ustanoveními a ustanoveními těchto podmínek pro užívání za účelem uložení obsahů sdělení, jejich zveřejnění, předávání a sdílení s jinými uživateli.

2. Použitím naší nabídky dáváte své svolení a pověřujete nás podle ustanovení těchto podmínek pro užívání, abychom ukládali Vaše obsahy sdělení a umožnili k nim veřejný přístup v rámci naší nabídky v jejich příslušné podobě, a abychom Vaše obsahy sdělení používali a umožnili k jim přístup v jiných médiích (tisk, TV, rozhlas atd.).

3. Dále dáváte své svolení, abychom zmenšili obrázky a videa pro lepší použití naší nabídky, zejména prostřednictvím funkce vyhledávání, na obrázky (Thumbnails) a používali je v rámci našich služeb. Je Vám též známo, že technické zpracování a přenos naší nabídky, včetně Vámi zadaných obsahů může vést k provádění přenosu pomocí různých sítí a/nebo k technickým změnám, aby bylo možno vyhovět technickým požadavkům sdružených sítí nebo ostatních technických zařízení.

4. Naproti tomu nám zaručujete, že vlastníte veškerá nezbytná práva s ohledem na obsahy sdělení, pro které využíváte naší nabídky na uložení, zveřejnění a/nebo přenos, a že tím neporušujete žádná práva třetích osob jakéhokoli druhu, žádná zákonná ustanovení, a také žádná pravidla těchto podmínek pro užívání. Pokud nejste sami vlastníky práv k některému z Vámi zadaného obsahu, zaručujete se, že jste si opatřili veškerý potřebný převod práv a licencí, potřebná povolení, souhlas atd.

5. Tímto prohlašujete, že při první výzvě osvobodíte provozovatele nemravnaseznamka.cz, firmy spojené s provozovatelem nemravnaseznamka.cz, jakož i zaměstnance, pracovníky a spolupracovníky, zástupce, společníky a pověřence firmy provozovatele nemravnaseznamka.cz a/nebo s provozovatel nemravnaseznamka.cz spojené společnosti od požadavků a nároků jakéhokoli druhu a poskytnete odškodnění nároků, které vznesou třetí osoby na základě obsahů sdělení nebo v jejich souvislosti, které v rámci služeb provozovatele nemravnaseznamka.cz uložíte, zveřejníte a/nebo předáte, nebo budou vzneseny na základě využití naší nabídky z Vaší strany nebo na základě porušení těchto podmínek pro užívání nebo práv třetích osob. Jsou v tom zahrnuty i přiměřené náklady na právní zastoupení a soudní náklady.

6. Provozovatel nemravnaseznamka.cz je oprávněn ukládat obsahy sdělení a předávat je třetím osobám tehdy, pokud tak předepisuje zákon nebo je-li to nutné po řádném posouzení a je-li to právně přípustné, za účelem

7. Dále poskytujete provozovatel nemravnaseznamka.cz časově a územně neomezené užívací právo na obsahy sdělení, které dáváte k dispozici. Platí to zejména pro:

8. Provozovatel nemravnaseznamka.cz je oprávněn poskytnutá práva postupovat dále a udělovat podlicence.

Součástí podmínek je také informace o zásadách zpracování osobních údajů.

Copyright © PK62 a.s. Všechna práva vyhrazena.
SMS zprávy odeslané na číslo 9095550 jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč. Přijaté zprávy z tohoto čísla zpoplatněny nejsou.
Službu technicky zajišťuje Topic Press s.r.o. Infolinka: 556 772 772. www.topicpress.cz Pouze pro osoby starší 18 let.
Podmínky použití |  Nápověda |  Informace o zpracování osobních údajů
PK62 a.s. |  hotline@pk62.cz |  info@nemravnaseznamka.cz